Audi privaatsustingimused

Aasta Auto AS, registrikood 10663664, aadress Sepa 24b, Tartu (edaspidi „meie“ või „me“) kogub ja töötleb teenuse osutamiseks teie isikuandmeid. Meile on tähtis teie isikuandmete turvalisus ning seetõttu peame vajalikuks teid teavitada isikuandmetega tehtavatest töötlemistoimingutest, isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja õiguslikust alusest. Ühtlasi soovime teavitada teid isikuandmete töötlemisega seotud õigustest.

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta. Muutmise korral teavitame teid sellest.

1. Kogutavad isikuandmed

Me töötleme teie kohta isikuandmeid, mida te olete meile vabatahtlikult avaldanud. Peame vajalikuks märkida, et kui te otsustate jätta meile teenuse osutamiseks vältimatult vajalikud isikuandmed esitamata, siis ei ole meil võimalik teile teenust osutada.

Teenuse osutamisel või teenuse kaudu teie poolt meile esitatud andmed:

Aasta Auto AS võib teie kohta andmeid koguda ka avalikest andmebaasidest ja muudest avalikest allikatest, (nt krediidiinfo pakkujalt). Nimetatud juhul võib Aasta Auto AS ühendada sellistest allikatest kogutud andmed andmetega mida oleme saanud otse teilt.

Teie kohta kogutud isikuandmed siin koos nimetatud “Isikuandmed”.

2. Isikuandmete kogumise eesmärgid

Me kogume teie Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel:

3. Õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks

Me töötleme teie Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alusel:

Kui te soovite saada rohkem informatsiooni teie Isikuandmete töötlemise õigusliku aluse kohta, siis olete oodatud võtma meiega ühendust.

4. Isikuandmete vastutav töötleja ja Isikuandmete edastamine.

Teie poolt teenuse saamise eesmärgil avaldatud Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Aasta Auto AS, v.a. andmete osas, mida olete avaldanud MyAudi platvormil. Teie poolt MyAudi platvormile sisestatud andmete vastutavaks töötlejaks on Al Mare Auto OÜ. Nii Aasta Auto AS kui ka Al Mare Auto OÜ vastutavad teie Isikuandmete töötlemise turvalisuse eest.

Me võime edastada teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks haldussüsteemide pakkujale, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale, pilveteenuse osutajale või mis tahes muule isikule, kes osutab meile teenust (nt IT-teenus) aga ka Audi mootorsõidukite tootjale ja meiega seotud teistele ettevõtetele (mh Audi maaletoojale). Me oleme teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid teie Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

5. Isikuandmete turvalisus

Oleme rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et teie Isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Seda ka välisriiki edastatavate Isikuandmete suhtes. Kui te soovite koopiat välisriiki edastatavate Isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmete kohta, siis andke meile oma soovist lahkesti teada.

Teie Isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad Isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

6. Isikuandmete säilitamine

Me ei säilita teie Isikuandmeid (mh andmeid teile kuuluva mootorsõiduki(te) kohta) kauem kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte.

7. Kliendi õigused isikuandmete kogumisel Seoses teie Isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:

Eelpool nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb teil esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus meie e-posti aadressile audi@aastaauto.ee. Meil on õigus keelduda taotluse täitmisest, millisel juhul me teavitame teid keeldumise aluseks olevatest asjaoludest.

8. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi oma Isikuandmete töötlemise kohta, siis on teil võimalik võtta meiega ühendust e-posti aadressil audi@aastaauto.ee.

Ühtlasi on Kliendil võimalik pöörduda isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või kaebustega meie poole, edastades küsimuse või kaebuse e-posti aadressile audi@aastaauto.ee. Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste korral on Kliendil õigus võtta ühendust ka Andmekaitse Inspektsiooniga.

Audi partner Tartus:

Aasta Auto AS
Sepa 24b
50113 Tartu
Telefon: (+372) 730 8020

E-post: audi@aastaauto.ee

Audi maaletooja Eestis:

Al Mare Auto OÜ
Mõisa 4
13522 Tallinn
Telefon: (+372) 615 4190

E-post: audi@audi.ee